Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BijoUnique en op alle met BijoUnique aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door BijoUnique is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Door het gebruik van de internetsite van BijoUnique en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BijoUnique in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 BijoUnique behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van BijoUique zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email adres. De klant en BijoUnique komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BijoUnique garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.

Artikel 3 Levering en transport

3.1 Bestellingen die u bij ons op werkdagen plaatst voor 16.00 uur worden dezelfde werkdag nog verstuurd. Voorwaarde is wel dat u uw bestelling direct heeft betaald met iDeal, Bancontact, Paypal of Creditcard. U kunt uw bestelling natuurlijk ook afhalen (op afspraak) in ons atelier aan de Bijster 113 in Hoogvliet Rotterdam. U kunt dan ook pinnen. Maatwerk wordt geleverd binnen de overeengekomen termijn. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn.

3.2 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.3 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.4 BijoUnique is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal of andere schade opgelopen tijdens en na verzending door PostNL.

Artikel 4 Retourzendingen

4.1 Retourneren dient te geschieden met dezelfde zorgvuldigheid van verzending als u uw bestelling heeft ontvangen. Dus met de grootste zorg en materiaal verpakt om beschadiging te voorkomen! Oorbellen kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd. Eventuele retourzendingen aan BijoUnique zijn voor rekening van de klant en dienen franco te geschieden.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

5.1 Alle door BijoUnique vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

5.3 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Betalingen kunt u het snelst en het eenvoudigst doen met iDeal (Nederland), Bancontact/Mistercash (België), PayPal of Creditcard. Een bestelling die met een van deze betaalmethoden is betaald kunnen wij direct verwerken. Lukt dat niet of kan dat niet, dan verzoeken wij u om het factuurbedrag onder vermelding van het bestelnummer over te maken op
IBAN: NL64 KNAB 0605 9927 70 ten name van BijoUnique te Rotterdam Hoogvliet.
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen verzenden wij uw bestelling. Het overschrijven van het factuurbedrag kan enkele werkdagen in beslag nemen voordat we de betaling hebben ontvangen.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u BijoUnique daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of via email daarvan in kennis te stellen.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bijoux Monique de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering aan BijoUique te retourneren. Oorbellen kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt BijoUnique zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan BijoUnique betaalde bedrag.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 BijoUnique geeft geen garantie op de aangekochte artikelen in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: verlies van (stras)steentjes, verkleuring van metalen, ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2 BijoUnique is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BijoUnique. BijoUnique is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien BijoUnique, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is BijoUnique niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstatistieken, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BijoUnique, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BijoUnique, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.